Shining Crown

Shining Crown

Uvod

Shining Crown je video slot (automat) igra s 5 stupaca i 10 fiksnih linija (redaka). Igra sadrži 11 vrsta karata – neke od tih vrsta su: jedna “Expanding Wild” karta i dvije “Scatters”karte . Sve dobitne kombinacije spajaju se te isplaćuju slijeva nadesno, osim dobitnih kombinacija s kartama “Scatters”.

Kako igrati

• Iznos uloga (novčana vrijednost) odabire se klikom na jednu od četiri tipka na kojima je označen iznos.
• Vrijednost uloga jedne runde odabire se klikom na jednu od pet tipki za klađenje u donjem dijelu zaslona. Iznos prikazan na svakoj od 10 tipki za klađenje je ukupan iznos uloga za svih pet linija, pošto su linije u ovoj igri (automatu) fiksirane. Klikom na bilo koju od tih tipki igrač odabire ulog te istovremeno započinje igru. Aktivacija tih tipki je također moguća pristiskom na tipke “C”, “V”, “B”, “N” i “M”s tipkovnice. Pritiskom na tipku “C” postavlja se najmanji mogući ulog, dok se pritiskom na tipku “V” postavlja sljedeći veći ulog itd.
• Ako je “Paytable” otvoren, prikazuju se iznosi povezani s odabranom vrijednošću uloga. Ako igrač pritisne jednu od preostalih tipki za klađenje, odabir uloga se odvija samostalno dok su relevantne isplate prikazane u “Paytable-u”. Igra se pokreće prilikom sljedeće aktivacije iste tipke.
• Prilikom prvog pokretanja igre, automatski je odabrana tipka za klađenje s najmanjom vrijednošću uloga.
• Ako prilikom aktivacije polja za klađenje postoji osvojeni iznos, animacija povaćavanja dobivenog iznosa u polju “Win”se prekida te se prikazuje ukupan osvojeni iznos.

Opcija Gamble

U slučaju dobitka, pritiskom na aktivnu tipku “Gamble”, igraču je omogućen pristup opciji “Gamble”.
Opcija “Gamble”aktivira se kada je “Gamble”zaslon otvoren. Nakon toga prikazuje se karta u sredini zaslona položena licem prema dolje. Karta treperi crvenom i crnom bojom. Oznaka “Gamble Attempts Left”prikazuje broj pokušaja koje igrač može iskoristiti u ovoj igri. Oznaka “Gamble Amount” prikazuje iznos koji igrač može udvostručiti u igri “Gamble”. Oznaka “Gamble to Win”prikazuje iznos koji igrač može osvojiti ako pogodi boju karte. Postoje dvije tipke za odabir: “Red”i “Black”. Pritisak na tipku “Black”je također moguć pritiskom na tipku “” s tipkovnice, dok je pritisak na tipku “Red” također moguć pritiskom na tipku “” s tipkovnice. Odabirom “Black”ili “Red” karte, ista se pomiče u gornji dio zaslona te se čuva u odjeljku “History”. Odjeljak “History” sadrži posljednjih 5 odabranih karti.
Ako je igrač pogodio boju karte, pojavljuje se nova karta na sredini zaslona položena prema dolje. Karta treperi crvenom i crnom bojom. Postupak se ponavlja sve dok igrač ne pretpostavi krivu boju karte. Iznos polja “Gamble Amount”prikazan je u polju “Win”. Ako igrač želi prekinuti “Gamble”igru, aktivira tipku “Collect”. Zaslon se zatvara te se iznos s polja “Win”prenosi u polje “Balance”.
Ako igrač pretpostavi krivu boju karte, igra “Gamble”završava, a igrač gubi uloženu svotu. Zaslon se zatvara. Iznos s polja “Win”je izgubljen te se ne dodaje polju “Balance”.
Maksimalna dobivena svota koju igrač može prenijeti u “Gamble”rundu je upisana u “Paytable-u”.

Upravljanje igrom

Sljedeća polja pojavljuju se na zaslonu igre Shining Crown:
• “Balance/Credit” – aktivacijom ovog polja igrač se prebacuje s kredita na valutu s kojom je odlučio igrati. Također je moguće prebacivanje s valute u kredit. Aktivacija ovog polja moguća je tijekom svih faza igre;
• “Win” – u ovom polju prikazuje se ukupan iznos dobiven na linijama prilikom jedne rotacije stupaca . Ako je tijekom animacije povaćavanja dobivenog iznosa pritisnuta tipka “Collect”, animacija se prekida i prikazuje se osvojeni iznos za ovu rotaciju;
• “Last Win” – ovo polje prikazuje posljednji osvojeni iznos u igri;
• “Win Line field” – ovo polje se nalazi ispod stupaca. Prikazuje broj linije, dobitnu kombinaciju i iznos kojeg je igrač osvojio tom kombinacijom.
Sljedeće tipke prikazane tablicom prikazuju se u igri Shining Crown:
Tipka Naziv Opis
Select Kada je aktivirana tipka “Select”, odabran je iznos uloga.

Start Aktivacijom tipke “Start”, stupci se počinju rotirati te se tipka mijenja u “Stop All”tipku. Ako je postojao prethodno osvojeni iznos, isti se automatski dodaje igračevom saldu. Stupci se također počinju rotirati pritiskom na tipku “Space”s tipkovnice.

Stop All Kada je aktivirana tipka “Stop All”, svi stupci se istovremeno zaustave te se tipka mijenja u tipku “Start” (ako nema dobitne kombinacije) ili tipku “Collect” (ako postoji dobitna kombinacija). Stupci se također zaustavljaju pritiskom na tipku “Space”s tipkovnice.
Stupci se mogu zaustaviti i pojedinačno. Prilikom rotacije stupaca, igrač može pritiskom na pojedini stupac zaustaviti taj stupac, tj. taj stupac se zaustavlja istovremeno s prvim stupcem.

Collect Aktivacijom tipke “Collect”animacija povaćavanja dobivenog iznosa se prekida te se u polju “Win”prikazuje ukupni dobitni iznos. Tipka se mijenja u tipku “Start”. Animacija povećavanja dobivenog iznosa se također može prekinuti tipkom “Space”sa tipkovnice.

Gamble Kada je aktivirana, otvara zaslon opcije “Gamble”. Opcija “Gamble”se također može pokrenuti pritiskom na tipku “⇦” ili tipku “⇨” s tipkovnice.

Denomination Prikazuje vrijednost jednog kredita. Pritisak na ovu tipku također je moguć pritiskom na tipku “X” s tipkovnice. Tipka je neaktivna dok se stupci rotiraju, tijekom “Autoplay-a” te opcije “Gamble”.
Odabir određene vrijednosti je također moguć pritiskom na tipke “C”, “V”, “B” i “N” s tipkovnice. Pritiskom na tipku “C” odabire se najmanja vrijednost. Pritiskom na tipku “V” odabire se sljedeća po veličini vrijednosti itd. Ako postoji dobitna svota, prilikom mijenjanja vrijednosti danomination-a, ta svota se dodaje igračevom saldu te se igrač više ne može kladiti s tim iznosom.

Autoplay Kada je aktivirana tipka “Autoplay”, igra se prebacuje u “Autoplay” način te se tipka mjenja u “Stop Auto”tipku. Ova tipka je aktivna dok se stupci ne rotiraju te dok opcija “Gamble”nije otvorena. Aktivacije ove tipke također je moguća pritiskom na tipku “Z”s tipkovnice.

Stop Auto Kada je tipka “Stop Auto”aktivirana, “Autoplay”način igre se prekida te se tipka mijenja u tipku “Autoplay”. Ova tipka je aktivna jedino kada je igra u “Autoplay”načinu. Aktivacije ove tipke također je moguća pritiskom na tipku “Z” s tipkovnice.

Sound control Aktivacijom ove tipke zvuk se uključuje ili isključuje, ovisno o prethodnom stanju.

Screen size control Aktivacijom ove tipke ekran se proširuje ili smanjuje, ovisno o trenutnom stanju.

Paytable Aktivacijom ove tipke otvaraju se ili zatvaraju pravila igre. “Paytable”tipka je neaktivna kod rotacije stupaca i kod “Autoplay”načina igre.

Exit Aktivacijom ove tipke igrač napušta igru. Tipka je neaktivna prilikom rotacije stupaca, kada je aktivirana opcija “Gamble”te kod “Autoplay”načina. U slučaju da je dobiven iznos tijekom aktivacije ove tipke, osvojeni iznos dodaje se saldu igrača te se igra zatvara. Igrač se više ne može kladiti s posljednjim osvojenim iznosom. Aktivacije ove tipke također je moguća pritiskom na tipku “,” s tipkovnice.
Na vrhu zaslona igre, igrač može vidjeti broj trenutne igre te lokalno vrijeme s obzirom na postavke njegovog osobnog računala.

Pravila

• Isplate se prikazuju u “Paytable-u”.
• Dobitne nagrade s kartama “Scatters”su neovisne o ostalim dobitnim linijama te se također dodaju ukupnom osvojenom iznosu.
• Mogući su istodobni dobici na različitim linijama.
• Greške tokom rada poništavaju sve odigrane igre i dobitke.

Bonus Jackpot Karte

Jackpot cards

“Jackpot Cards Mystery” je nasumično aktivirani bonus prilikom igranja bilo koje “Jackpot Cards”igre.
“Jackpot Cards”je jackpot zagonetka (“mistery”) s četiri razine. Svaka razina je ilustrirana svojom bojom karte:

  • CLUBS – prva razina (najniža vrijednost jackpot-a);
  • DIAMONDS – druga razina;
  • HEARTS – treća razina;
  • SPADES – četvrta, najviša razina.
    Svaka razina “Jackpot Cards”zagonetke te njezina vrijednost i valuta prikazani su na desnoj strani za svaku kartu odgovarajuće boje.
    Doprinos razine “jackpot-a”ovisi o iznosu uloga igrača.

Aktivacija

“Jackpot Cards Mystery bonus”može biti nasumično aktiviran nakon završetka pojedinačne igre te nakon što su svi dobitni iznosi prikupljeni. Kada je “Jackpot Cards Mystery “aktiviran, igraču je automatski zagarantirana jedna od “jackpot mistery”razina.
“Jackpot Cards Mystery” se odigrava povrh temeljne igre te ne zatvara istu. “Autoplay”se automatski zaustavlja kada je “Jackpot Cards Mystery”aktiviran. Nakon završetka, upravljanje se vraća na baznu igru koja se odigravala prethodno aktiviranju “Jackpot Cards Mystery” bonusa.

Pravila i upravljanje

Aktiviranjem “Jackpot Cards”bonusa, igrač bira polje s 12 karata položenih licem prema dolje. Igrač odabire karte lijevim klikom miša sve dok ne otkrije 3 karte iste boje. Prema otkrivenoj boji karte biti će dodijeljena odgovarajuća “Jackpot Cards Mystery “razina. Iznos bonusa će odgovarati akumuliranom iznosu u trenutku otkrivanja posljednje odgovarajuće boje karte. Kako bi mogao završiti igru “Jackpot Cards”, igraču će biti ponuđeno da pritisne na tipku “Collect”te tako prenese dobitke iz bonus igre u ukupan dobitak.
Iznos dobiven u “Jackpot Cards Mystery”bonus igri ne može se koristiti u opciji “Gamble”.
Svakim ulaskom u “Jackpot Cards”bonus, igrač ima značajne šanse osvojiti najvišu razinu bonus igre s bilo kojim početnim ulogom. Međutim, što je viši početni ulog u baznoj igri, to je veća mogućnost ulaska u bonus i osvajanja jedne od “mystery jackpot”razine.